Měření radonu, radonový index

Všechna měření objemové aktivity radonu jsou prováděna v souladu s platnými předpisy České republiky a doporučením Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Našim hlavním cílem je kvalitně odvedená práce a rychlost.

Kdy se provádí měření radonového indexu pozemků?

  • Při projektové přípravě staveb RD, chaty a jiných objektů s obytnými nebo pobytovými místnostmi.
  • V případě, že při rekonstrukci dojde ke zvětšení půdorysu stavby, nebo k výměně konstrukcí v kontaktu se zemí.

 

Základní hodnoty pro dělení radonového indexu pozemku

Radonový index pozemku Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu (kBq.m%-3)
NÍZKÝ cA < 30 cA < 20 cA < 10
STŘEDNÍ 30 < cA > 100 20 < cA < 70 10 < cA < 30
VYSOKÝ cA > 100 cA > 70 cA > 30
  nízká střední vysoká
  Plynopropustnost zemin