GDPR

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaju a o zrušení směrnice 95/46/ES

a

dle zákonu o zpracování osobních údajů, který bude přijat v průběhu roku

SPRÁVCE = Jan Dominik Suchánek, Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován.

Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Jan Dominik Suchánek, DiS. zpracovává osobní údaje k těmto základním účelům: Uzavírání a plnění smluvních závazků, Ochrany osob a majetku živnosti, Plnění zákonných povinností, Zajištění SUB dodávek.

Právním základem, který nám umožňuje zpracování osobních údajů, je plnění povinností vyplývajících ze zákona, oprávněný zájem živnosti, plnění smluvních závazků nebo Váš udělený souhlas.

Kategorie zpracovávaných subjektů údajů – fyzických osob

Jan Dominik Suchánek, DiS. k  výše uvedeným základním účelům zpracovává následující základní kategorie údajů subjektů:

 • Zákazníci,

 • Dodavatelé,

 • Jiné osoby.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jan Dominik Suchánek, DiS. k  výše uvedeným účelům zpracovává následující základní kategorii osobních údajů:

 • identifikační údaje osob – jméno, příjmení

 • kontaktní údaje osob – adresa, telefonní číslo, e-mailovou adresu.

Zdroje osobních údajů

Jan Dominik Suchánek, DiS. získává osobní údaje přímo od subjektů údajů – zákazníků, dodavatelů, atd. Tyto osobní údaje jsou uvedeny v osobních dotaznících, formulářích pro státní správu vyřizovaných v průběhu zaměstnání, v zasílaných objednávkách, nabídkách a jiných dokumentech.

Příjemci osobních údajů

 1. Jan Dominik Suchánek, DiS. poskytuje Vaše osobní údaje v rámci plnění svých zákonných povinností orgánům státní správy jako dalším samostatným správcům.

 2. Jan Dominik Suchánek, DiS. poskytuje Vaše osobní údaje jiným subjektům za účelem plnění smlouvy či správy dat.

Doba zpracování osobních údajů

Jan Dominik Suchánek, DiS. zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání právního titulu k nim. Pro každý účel zpracování má stanovenou dobu jejich uchování. Po ukončení zpracování – naplnění účelu zpracování, budou osobní údaje vymazány, popř. skartovány. V případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž je vyžadován souhlas, se doba uchování řídí Vaším souhlasem. Případně jeho odvoláním.

Profilování a automatizované zpracování osobních údajů

 1. Jan Dominik Suchánek, DiS. neprovádí profilování získaných osobních údajů.

 2. Jan Dominik Suchánek, DiS. neprovádí výlučně automatizované zpracování osobních údajů bez jakéhokoliv lidského zásahu.

Práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů Janem Dominikem Suchánkem, DiS. 

Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům můžete u Jana Dominika Suchánka, DiS.. uplatnit následující práva:

 • právo na informaci o zpracování Vašich osobních údajů – máte právo získat od Jana Dominika Suchánka, DiS. potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou při jeho živnosti zpracovávány,

 • právo na přístup k osobním údajům – máte právo požadovat po Janu Dominikovi Suchánkovi, DiS. získat přístup k těmto svým osobním údajům a informacím jaký je účel jejich zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, kdo je příjemcem osobních údajů nebo o jaké kategorie příjemců jde, dobu uchování osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informaci, zda dochází k automatizovanému zpracování či profilování,

 • právo na opravu – právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,

 • právo na výmaz (právo být zapomenut) – týká se povinnosti správce vymazat zpracovávané osobní údaje; toto právo však neplatí vždy, neboť existují případy, kdy Jan Dominik Suchánek, DiS. k řádnému plnění svých povinností a oprávněných zájmů osobní údaje zpracovávat musí (plnění zákonné povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků),

 • právo na omezení zpracování – lze uplatnit v případě, že nechcete, aby Jan Dominik Suchánek, DiS. zpracovával osobní údaje pro jiné, než nezbytné zákonné důvody a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků společnosti,

 • právo na přenositelnost osobních údajů – můžete požadovat, aby Jan Dominik Suchánek, DiS. tam, kde jí v tom nebrání zákonná překážka a údaje jste poskytli na základě plnění uzavřené smlouvy nebo souhlasu se zpracováním, předala osobní údaje Vám nebo Vámi určenému správci,

 • právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování – tuto námitku můžete vznést v případě, že si myslíte, že Jan Dominik Suchánek, DiS. zpracovává osobní údaje neoprávněně; námitku lze vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování, pokud by k takovémuto zpracování docházelo,

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů – můžete se kdykoli obrátit se žádostí, podnětem nebo stížností na adresu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, emailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n, nebo webové stránky úřadu https://www.uoou.cz.

Uplatníte-li některé právo ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, vyrozumíme Vás o vyřešení Vašeho požadavku nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu můžeme s ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí prodloužit o dva měsíce. O tomto Vás budeme také informovat.

Místem pro uplatnění vašich práv, kam se můžete se kdykoli obrátit písemně na adrese: Jan Dominik Suchánek, DiS., Džbánov 22, 566 01 Vysoké Mýto, na telefonu: +420 777 841 306, nebo na emailové adrese: jdsprojekt@email.cz.

Uplatnění práv je bezplatné. Jan Dominik Suchánek, DiS. může vyžadovat poplatek za vyřízení žádosti jen v případě, že žádost je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, nebo protože se tatáž žádost nepřiměřeně často opakuje.

Zpracoval Jan Dominik Suchánek, DiS.